Projekt

Celem projektu jest dostosowanie obecnie posiadanej infrastruktury informatycznej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej do najwyższych możliwych standardów, co pozwoli w sposób bezpośredni odpowiedzieć na potrzeby badawcze i rozwojowe zgłaszane tak przez środowisko naukowe jak i przez gospodarkę. Rezultaty projektu znaczącą zwiększą możliwości współpracy uczelni wyższej z innymi ośrodkami badawczymi (w kraju i zagranicą) i zwiększą możliwość transferu wiedzy do konkurencyjnej gospodarki. Posiadana infrastruktura jak również zaplecze obliczeniowe wzmocnią pozycję Wydziału Inżynierii Lądowej PW jako partnera naukowo – badawczego dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze innowacji i zaawansowanych technologii. Projekt jest odpowiedzią na oczekiwania gospodarki opartej na wiedzy oraz postęp technologiczny w zakresie IT.

Projekt przyczyni się do realizacji celów strategicznych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka:

  • wzrostu konkurencyjności polskiej nauki
  • zwiększenia roli nauki w rozwoju gospodarczym
  • wzrostu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce oraz zapewnienia jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.

 

Cele pośrednie prowadzące do osiągnięcia celu strategicznego to:

  • wzrost potencjału technicznego niezbędnego do prowadzenia badań naukowych przez pracowników WIL PW i PW
  • wzrost potencjału technicznego niezbędnego do rozszerzenia współpracy badawczo – naukowej z instytucjami badawczymi z całego świata – obecnie posiadana infrastruktura, choć zaawansowana technicznie nie spełnia jeszcze wszystkich wymogów stawianych przez największe globalne instytucje (partnerstwa) badawcze. Projekt przyczyni się do wzmocnienia pozycji WIL PW w globalnej sieci instytucji badawczych.
  • umożliwienie prowadzenia wspólnych projektów rozwojowych z gospodarką i implikacji wyników badań do gospodarki – projekt zakłada stworzenie centrum informatycznego, które pozwoliło by realizować wspólne projekty rozwojowe z największymi instytucjami (publicznymi i prywatnymi) w sposób bezpieczny i szybki (moc obliczeniowa, zabezpieczenia) oraz w sposób kompatybilny przy wykorzystaniu zaawansowanych aplikacji.

Strona projektu: "Rozwój i integracja platform informatycznych dla zwiększenia konkurencyjności i potencjału badawczego nauki w Polsce " realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej